MIAMI SOUTH BEACH ’96

Photo 1 What’s there now?

MIAMI SOUTH BEACH ’96

Photo 2 What’s there now?

MIAMI SOUTH BEACH ’96

Photo 3 What’s there now?

MIAMI SOUTH BEACH ’96

Photo 4  What’s there now?

MIAMI SOUTH BEACH ’96

Photo 5 What’s there now?

MIAMI SOUTH BEACH ’96

 Photo 6 What’s there now?

MIAMI SOUTH BEACH ’96

Photo 7 What’s there now?